Sık Sorulan Sorular

Abonelik işlemlerinde ödenecek Dağıtım Bağlantı Bedeli nedir?

Talep edilen abonelik ilk enerji bağlantısına ilişkin ise ve bağlantı talebinizin dağıtım sistemine uygun olması halinde, yapılan bağlantıya münhasır tesis edilmesi gereken bağlantı varlıkları ve bağlantı varlıklarının tesisi ile bağlantının testi ve devreye alınmasına ilişkin giderlerdir. Bu bedel bir defaya mahsus olmak üzere ve ilk bağlantı anlaşmasının yapılması esnasında tahsil edilir ve geri ödenmez. Bağlantı varlıklarının kullanıcılar tarafından tesis edilmesi halinde bağlantı varlıkları bedeli alınmaz, sadece bağlantının testi ve devreye alınmasına ilişkin bedeller alınır. Bu bedellere buradan ulaşabilirsiniz.

Abonelik işlemlerinde ödenecek Güvence Bedeli nedir?

Tüketilen enerjinin bedeli, okunan sayaç değerine göre faturanın düzenlenip ilgilisine gönderilmesi için geçen süre ile fatura ödeme süresi (son ödeme tarihi) göz önüne alındığında, tüketilen elektriğin bedeli tüketim yapıldıktan en az bir ay gibi bir süre sonra tahsil edilebilmektedir. Bu nedenle, Şirketin müşteriden sürekli enerji bedeli alacağı bulunmaktadır.Bu enerji bedeli alacağının güvence altına alınması bakımından, gerekli olması halinde müşterinin borcuna mahsup edilmek üzere güvence bedeli alınmaktadır.Güvence bedeli, sözleşmenin sona ermesi halinde sözleşmenin sona erdiği tarih itibariyle güncelleştirilerek müşterinin tüm hesapların tavsiyesinden sonra geri ödenir.Güvence bedelinin tamamının defaten ödenmesi esastır. Ancak, yazılı başvurunuz halinde, nakit güvence bedelinin kanuni faiziyle birlikte taksitlendirilmesi sağlanmaktadır.

Güvence bedeli nasıl hesaplanır?

Bağlantı gücünün kW’ı başına, abone grupları itibariyle o yıl için geçerli olan birim bedeller dikkate alınarak hesaplanır. Abone grupları bazında güvence birim bedellerine buradan ulaşabilirsiniz.

Güvence bedeli banka teminat mektubu olarakda verilebilirmi?

Mesken aboneleri dışındaki müşteriler talep etmeleri halinde güvence bedelini süresiz banka kati teminat mektubu olarak da verebilir. Güvence bedelini banka kati teminat mektubu olarak vermişseniz, bağlantı gücünüzde veya abone grupları itibarı ile belirlenen güvence birim bedellerinde değişiklik olduğunda güvence bedeliniz son bedellere göre yeniden hesaplanır. Bu durumda mevcut banka teminat mektubunuzu yeniden hesaplanan güvence bedelinize eşit olacak şekilde yapılacak bildirimi takip eden 30 (otuz) gün içerisinde tamamlamanız ( fark teminat mektubu vermeniz) gerekmektedir.

Hangi durumlarda fark güvence bedeli verilir?

Güvence bedelini teminat mektubu olarak veren müşterilerin ait oldukları abone grubuna ait güvence birim bedellerinin artması halinde artan fark kadar fark güvence bedeli, ayrıca müşterinin sözleşmesinde belirtilen ve güvence bedelinin hesaplamasına esas alınan gücünün artması halinde artan güç karşılığı fark güvence bedeli verilir.Fark güvence bedeli; asıl güvence bedeli teminat mektubu olarak verilmiş ise teminat mektubu olarak, nakit verilmiş ise nakit olarak verilir.

Hangi durumlarda elektrik enerjisi kesilir?

Perakende satış sözleşmesinin sona ermesi, kaçak veya usulsüz elektrik enerjisi tüketildiğinin tespit edilmesi, tüketilen enerji bedeline ilişkin ödemelerin zamanında yapılmaması durumları ile ayrıca müşterinin sözleşmesinde enerjinin kesilmesini gerektirecek özel hususların neler olduğu yer almış ise bunların oluşması halinde müşterinin elektriği kesilir.

Kesilmiş olan elektrik yeniden nasıl bağlanır ?

​Müşterinin, yükümlülüklerini yerine getirmesi kaydıyla, makbuz karşılığı peşin kesme-bağlama bedeli tahsil edilerek elektrik enerjisi yeniden bağlanır.​

Kesme-bağlama bedeli nedir?

Müşterinin elektriğinin kesilmesini gerektiren durumlarda; elektriğin kesilmesi ve kesilen elektriğinin yeniden bağlanmasına ilişkin masrafları içeren bedeldir. Bu bedellere Şirketimizin buradan ulaşabilirsiniz.

Tüketiminiz nasıl belirlenir?

​Ön ödemeli sayaç kullanılması gibi haller dışında, tüketiminiz, okuma dönemleri itibariyle son okuma tarihindeki sayacınızın üzerindeki değer ile bir önceki okuma tarihindeki değer arasındaki farktır.​

Trafo bakımları neden yapılmaktadır ?

Elektrik dağıtım sistemlerinde; İşletme Bakım talimatları uyarınca yılda en az bir kez bakım yapılması gerekmektedir. Trafo merkezlerindeki bu bakım çalışmalarımızı özellikle okulların kapalı olduğu, tatil mevsimi ve ısınma vs. gibi problemlerin yaşanmadığı yaz aylarında planlanmakta, abonelerimizin kış aylarında enerji problemi ile karşılaşmamaları için gereken önlemler alınmaktadır.

Tek zamanlı tarife nedir?

​Günün tüm zamanlarında tüketilen elektrik enerjisine tek bir fiyat olarak uygulanan tarifedir.​

Çok zamanlı tarife nedir?

Günün belirlenmiş olan farklı zaman dilimlerinde tüketilen elektrik enerjisine farklı fiyat olarak uygulanan tarifedir.Bu tarife kapsamındaki abonelerin faturaları, belirlenen zaman dilimlerindeki tüketimleri ile bu zaman dilimlerinin fiyatları dikkate alınarak düzenlenir.

Çok zamanlı tarife uygulamasında zaman dilimleri nasıldır ?

Çok zamanlı tarife uygulamasında zaman dilimleri saat 06:00-17:00 arası gündüz, saat 17:00-22:00 arası puant , saat 22:00-06:00 arası gece dönemi olarak belirlenmiştir.Günlük tüketiminizi düşük tarife uygulanan saat dilimi olan 22:00 – 06:00 saatleri arasına kaydırdığınız oranda faturalarınız düşük olacaktır.

Çok zamanlı tarifeden enerji almak için ne yapılması gerekir ?

Çok zamanlı tarifeden enerji almak için, farklı zamanlardaki tüketimleri ölçmeye uygun elektronik sayaç temin edilmesi ve bir dilekçe ile bağlı olduğunuz Abonman Şefliğine müracaat etmeniz gerekmektedir. Sadece herhangi marka bir elektronik sayacın temin edilerek tesisata takılması ile çok zamanlı tarifenin uygulanması mümkün değildir, mutlaka çok zamanlı tarifeden faydalanmak istediğinizi yazılı olarak belirtmeniz gerekmektedir.Farklı zaman dilimlerinde farklı fiyat uygulaması bu tarife grubunu seçen abonelere uygulanmaktadır. Farklı zaman dilimlerindeki tüketimi ölçmek için piyasada reklamı yapılan değişik marka elektronik sayaçlar vardır. Burada dikkat edilecek husus alınacak elektronik sayacın mutlaka “TEDAŞ ONAYLI” olmasıdır. “TEDAŞ ONAYLI” olmayan elektronik sayaçlar Şirketimizce kabul edilmemektedir.

Mevcut sayacı elektronik sayaçla değiştirmek zorunlu mudur?

08.12.2000 tarih 24254 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektrik İç Tesisat Yönetmeliğine göre 08.12.2001 tarihinden sonra ilk kez enerji alınacak yeni kullanım yerlerinin aboneliklerinde puant tarife özellikli elektronik sayaç zorunluluğu bulunmakta olup, bu tarihten önceki abonelerin mevcut sayaçlarını değiştirme zorunluluğu bulunmamaktadır.

Fatura tutarını nereye ödeyeceksiniz?

Okunan sayaç değerine göre düzenlenen fatura bedeli, fatura veya ödeme bildirimi üzerinde belirtilen süre içerisinde Elektrik Şirketinin tahsilat vezneleri, yetkili banka şubeleri ve PTT şubeleri aracılığıyla ödenir.

Faturanın süresinde ödenmemesi halinde ne olur?

Fatura tutarınızı; elektrik enerjisi tüketiminin yapıldığı kullanım yerinize bırakılan yada posta ile gönderilen fatura veya ödeme bildiriminde belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemediğiniz takdirde 6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen oranları aşmayacak şekilde Şirket Yönetim Kurulunca belirlenen yürürlükteki gecikme zammı oranında günlük olarak gecikme zammı tahakkuk ettirilir.Fa​tura bedelini son ödeme tarihine kadar ödemediğiniz takdirde, son ödeme tarihini izleyen beş iş günü (dahil) içerisinde bir kez daha bildirimde bulunulur. İkinci bildirime rağmen fatura bedeliniz bildirimi takip eden beş iş günü (dahil) içerisinde ödenmez ise elektriğiniz kesilir.Elektriğiniz kesilince, borcunuzu ödeyip elektriğinizi açtırırken ayrıca kesme –bağlama bedeli ödemeniz gerekmektedir.Elektriğinizin kesilmemesi, ayrıca gecikme zammı ve kesme-bağlama bedeli ödememeniz için lütfen ödemelerinizi zamanında yapınız.

Elektrik enerjisi birim fiyatlarını nereden öğrenebilirim?

Buradan ulaşabilirsiniz​.

Elektrik borcumu internet üzerinden nasıl ögrenebilirim ?

Buradan borcunuzu online olarak sorgulayabilirsiniz.

Elektrik Kaçağı ihbarı yapmak istiyorum. Ne yapmalıyım ?

Kaçak elektrik ihbarlarınız için ALO 186 servisimizi arayabilirsiniz.

Gecikme bedeli nasıl hesaplanıyor ?

Gecikme bedeli günlük olarak hesaplanır. Son ödeme tarihinden itibaren geçen gün sayısına (gecikme faiz oranı/30) ve ait olduğu dönemin faiz oranına göre hesaplanır.

Abonelik sözleşmesinin kullanıcı adına olması zorunlu mudur?

Elektrik Tarifeleri Yönetmeliğine göre elektrik sözleşmesinin kullanıcı adına olması zorunludur.

Kira kontratı eşinin adına ise abonelik sözleşmesi yapılabilir mi?

Kira kontrattı ve evlilik cüzdanı ile müracaat eden eş adına abonelik sözleşmesi yapılabilir.

Abonelik sözleşmesi eşinin adına ise evlenme cüzdanı ile sözleşme iptali yapılabilir mi?

Evlilik cüzdanı yetki belgesi olmadığından sözleşme iptal işlemi yapılamamaktadır.

Özürlülere indirim var mı?

Elektrik faturalarında şuan için özürlü indirimi bulunmamaktadır.

Sayacım yanlış okundu ne yapmalıyım?

Sayacınızın üzerindeki endeksi alarak bağlı olduğunuz işletmemize başvurmanız veya okunmadığını ilgili işletmeye telefon ederek bildirmeniz yeterlidir.

Sayacımı iznim dışında alıp götürmüşsünüz sonrada sayaç değişim ücreti tahakkuk etmişsiniz. Bu işlemi neye dayanarak yapıyorsunuz?

10 yıllık damga süresini dolduran sayaçlarda 21 Ocak 1989 tarih ve 20056 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanununun 9. maddesi ve bu maddenin uygulama usul ve esaslarını belirleyen ve yine 24 Temmuz tarih 22000 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Ölçü ve Ölçü Aletleri yönetmeliğinin 93 maddesi “b” bendi hükümleri doğrultusunda periyodik değişimler yapılır.

Serbest tüketici kimdir?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişi.​

Serbest olmayan tüketici kimdir?

Elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını sadece, bölgesinde bulunduğu perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi veya perakende satış şirketlerinden yapabilen gerçek veya tüzel kişi.

Abonelik işlemleri için nereye başvurulmalıdır ?

​Abonelik talep edilen adrese en yakın Şirketimizin ilgili birimine başvurularak talebinize ilişkin işlemler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz​

Abonelik başvurusunda istenecek belgeler nelerdir?

Talebinizin ilk elektrik enerjisi bağlantısı olması veya bağlantısı bulunan kullanım yerleri için olan abonelik başvurularınıza ilişkin başvuru dilekçesi, istenecek belgeler ile yapılması gereken bağlantı anlaşması ve perakende satış belgelerine buradan ulaşabilirsiniz. ​Şahıslar için: Kimlik fotokopisi, ikametgah, daha önce kullanılan tesisat numarası, vergi kimlik numarası fotokopisi (aslı ile birlikte), vatandaşlık numarası, ev sahipleri için tapu kiracılar için kira kontratının fotokopisi aslı ile birlikte. İşyerleri için: Tapu veya kira kontratı, vergi levhası, kimlik fotokopisi, daha önce kullanılan tesisat numarası, ikametgahı, şirketler için imza sirküleri, ticaret odası faaliyet belgesi ve kaşe istenen belgelerdir.

Perakende satış sözleşmesi nedir ?

Bağlantı anlaşması mevcut olan kullanım yeri için, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişi (abonelik talebinde bulunulan kullanım yerinin bulunduğu bölgedeki Elektrik Dağıtım Şirketleri) ile müşteriler arasında imzalanması gereken müşterinin elektrik enerjisi ve/veya kapasite temini ile hizmet alımına yönelik ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan sözleşmedir. Perakende satış sözleşmesinin imzalanması ile aboneliğiniz yapılmış olur.

Bağlantı anlaşması nedir ?

Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi (bağlantı talebinde bulunulan bölgedeki ilgili şirket) ile dağıtım sistemini kullanacak başvuru sahibi arasında imzalanması gereken, gerçek veya tüzel kişilerin dağıtım sistemine sürekli veya geçici olarak bağlantı yapmalarına ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan anlaşmadır.​​

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir